درباره ما

صاحب فروشگاه دارای لیسانس کشاورزی و مدرک مهندسی تجارت الکترونیک است و قرار است در زمینه مسایل مختلف کشاورزی فعالییت داشته باشد