فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

محاسبه گر طرح های توجیهی

کل محاسبات طرح ها با دادن 6 رقم در سرمایه ثابت و 5 رقم درهزینه ها

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل